Чуваку на работе поставили осциллограф за 15 миллионов